NKS- Naturliga Kropps Språket
Biomedicin

En utbildning med inriktning på forskning inom läkemedelsbranschen eller på behandlingsformer för såväl människa som djur. 

Allt ifrån grundforskning inom organisk kemi till klinisk forskning på sjukhus ingår i utbildningen. 

Utbildningen är inriktad på de mekanismer som styr kroppen och genom vilka såväl sjukdomar som läkemedel, kosttillskott och behandlingar verkar, för         att påverka kroppens olika system. 

Biomedicin är ett spännande fält inom naturvetenskapen som analyserar och löser medicinska problem med hjälp av modern kunskap inom kemi och   biologi. Som biomedicinare kan man arbeta inom läkemedelsindustri, bioteknisk industri eller med akademisk forskning. 

Biomedicinaren är expert på människokroppens biologi vid hälsa och sjukdom. Fokus ligger på mekanismerna bakom de stora folksjukdomarna, som cancer,   hjärt- och kärlsjukdomar, allergier och demens. Som biomedicinare kan man forska fram och använda ny kunskap på det molekylära planet i syfte att utveckla framtida diagnos- och behandlingsmetoder. Kunskap som sedan kan föras vidare till andra forskare, vårdpersonal och allmänheten.

Biomedicinprogrammet har en naturvetenskaplig kunskapsbas med tonvikt på de biologiska processerna hos människan. Både basvetenskapliga och medicinskt inriktade ämnen ingår. Teori varvas med laborationer och träning ges i vetenskapligt arbete, där statistik och datoranvändning ges stort utrymme. Speciell vikt läggs vid hur läkemedel verkar, framställs och omsätts i kroppen. Utbildningen bedrivs i aktiva forskningsmiljöer.

Undervisningen i kliniskt inriktad forskning och diagnostik är förlagd till undervisningssjukhusens forskningslaboratorier. Den sista terminen görs ett examensarbete vid en akademisk institution eller vid ett läkemedels- och forskningsföretag.